top of page

Fiscale wijzigingen 2024

Voor ondernemers

In het Belastingplan 2024 zijn weer veel fiscale maatregelen opgenomen die jou als ondernemer direct raken. Wij informeren je graag over die wijzigingen.

In het Belastingplan 2024 zijn weer veel fiscale maatregelen opgenomen die jou als ondernemer direct raken. De belangrijkste lees je hieronder. Er zijn nog meer fiscale wijzigingen aangekondigd, maar hieronder lees je enkel de maatregelen die (IB-)ondernemers treffen. We benadrukken dat het nog slechts wetsvoorstellen betreffen. Het kan dus zijn dat de uitwerking van de plannen in de definitieve wetgeving nog anders wordt.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek (ZA) is een aftrekpost voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen als hoofdregel minstens 1225 uur per jaar in hun onderneming werkzaam zijn. Vorig jaar was al aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. Dit jaar (2023) bedroeg de zelfstandigenaftrek nog € 5.030, volgend jaar in 2024 wordt de aftrek € 3.750  en wordt verder afgebouwd in 2025 tot € 2.470, in 2026 tot € 1.200 en tot € 900 in 2027.

De startersaftrek blijft wel de huidige € 2.123.

Wat betekent dat concreet voor u:

 • door de daling van de zelfstandigenaftrek stijgt je belastbare winst;

 • door de stijging van de belastbare winst ben je meer belasting verschuldigd.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een vrijstelling die alle IB-ondernemers krijgen, ongeacht of ze voldoen aan het urencriterium of niet. De aftrek bedraagt tot en met 2023 nog 14% van de winst, maar wordt volgend jaar verlaagd naar 12,7% van de winst. Door de verlaging van de mkb-winstvrijstelling stijgt je belastbare winst.

Tarief inkomstenbelasting box 1

Het inkomstenbelastingtarief in box 1 wordt verhoogd. De eerste schijf stijgt in 2024 van 36,93% naar 36,97%. De eerste schijf wordt verlengd van € 73.031 naar € 75.624. Dat lijkt mee te vallen, maar door het verlagen van de mkb-winstvrijstelling stijgt het effectief tarief toch nog substantieel.

 

Daar staat tegenover dat voor iedereen de algemene heffingskorting wordt verhoogd, evenals de arbeidskorting waar onder andere ook u als IB-ondernemers recht op heeft.

 

Wat betekent dat concreet voor jou.

 • Over je winst ben je in 2024 meer inkomstenbelasting verschuldigd. Hoeveel meer hangt helemaal van je privésituatie af. Dat is echt maatwerk.

 

Als ondernemer heb je recht op de mkb-winstvrijstelling. Hierboven heb je al kunnen lezen dat die vrijstelling wordt verlaagd. Houden we rekening met de mkb-winstvrijstelling dan bedragen de belastingtarieven voor ondernemers met een inkomen van € 0 tot € 75.624: 32,28% en boven € 75.624: 44,81%

Willekeurige afschrijvingen over 2023

Al eerder was besloten om de economische ontwikkeling in Nederland te stimuleren door het toestaan van een versnelde afschrijving op een aantal bedrijfsmiddelen. De concrete aanleidingen waren de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.

 

Het gaat om een tijdelijke verruiming van willekeurige afschrijvingen tot maximaal 50% in het kalenderjaar 2023. Die verruiming geldt overigens zowel voor IB-ondernemers als voor bv’s en staat helemaal los van bijvoorbeeld een eventuele aanspraak op investeringsaftrek.

 

Wat betekent dat concreet voor jou: Jij mag investeringen die je nog in 2023 doet, dit jaar al voor 50% afschrijven. De rest schrijf je volgens het normale stelsel af.

 

Voorbeeld:

 • Je investeert in 2023 voor € 100.000 in een machine die je normaal gesproken in vijf jaar zou afschrijven. Stel dat de restwaarde € 20.000 bedraagt;

 • dan mag je in 2023 al (€ 100.000 -/- € 20.000) x 50% = € 40.000 afschrijven in plaats van normaal gesproken (€ 100.000 -/- € 20.000) / 5 jaar = € 16.000;

 • de andere vier jaar mag je de rest afschrijven, ofwel € 10.000 per jaar, zodat je daarna de restwaarde van € 20.000 hebt bereikt.

 

Het voordeel hiervan is dat je een liquiditeitsvoordeel hebt. In 2023 betaal je minder inkomstenbelasting, maar de komende jaren uiteraard weer meer. Per saldo maakt het voor wat betreft de totale afschrijvingskosten niet uit. Je haalt de afschrijvingskosten alleen naar voren.

 

Je mag overigens alleen willekeurig afschrijven als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • het geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen, niet voor gebruikte;

 • je moet in 2023 de investeringsverplichting zijn aangegaan;

 • ingebruikname moet plaatsvinden vóór 1 januari 2026.

 

De faciliteit geldt niet voor alle investeringen. Een aantal is uitgesloten, zoals investeringen in gebouwen, schepen en sommige personenauto’s. Ook bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om hoofdzakelijk ter beschikking aan anderen te stellen, zijn uitgesloten.

 

Wat betekent dat concreet voor jou:

 • voor bepaalde investeringen kan het slim zijn om die nog dit jaar (2023) te doen;

 • alleen overleg vooraf met je belastingadviseur om te kijken de willekeurige afschrijving überhaupt wel van toepassing is op die investering.

Afschaffing gebouwen

Dit jaar mag je gebouwen nog afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, de zgn. bodemwaarde. Althans, als het gaat om gebouwen die je zelf in je onderneming gebruikt. Voor verhuurde gebouwen geldt 100% van de WOZ-waarde als bodemwaarde voor de afschrijvingen.

Het percentage van 50% wordt volgend jaar verhoogd naar 100%. Dus zowel panden in eigen gebruik als verhuurde panden mogen dan tot maximaal 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Het is overigens niet zo dat als de huidige boekwaarde van een gebouw al lager is dan die WOZ-waarde, je (belast) moet gaan herwaarderen tot die hogere bodemwaarde.

 

Wat betekent dat concreet voor jou: je zult sneller de bodenwaarde van gebouwen hebben bereikt, waardoor je niet langer op het gebouw mag afschrijven.

 

Herinvesteringsreserve

Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet u afrekenen over die boekwinst. Onder omstandigheden mag je die boekwinst doorschuiven naar een ander bedrijfsmiddel waarin je juist weer investeert. Dan geldt nu nog als eis, dat het nieuwe bedrijfsmiddel in de zelfde onderneming moet worden gebruikt als de onderneming waaruit het oude bedrijfsmiddel is verkocht.

 

Die laatste voorwaarde vervalt met ingang van 2024, althans als sprake is van een gedeeltelijke staking van de ene onderneming wegens overheidsingrijpen. Die verruiming is vooral bedoeld voor agrariërs die hun bedrijf gedeeltelijk willen beëindigen en daarnaast een nieuwe onderneming willen opstarten. Zij mogen dan boekwinst op bedrijfsmiddelen van hun ene oude onderneming afboeken op bedrijfsmiddelen waarin ze in de andere nieuwe onderneming investeren.

 

Wat betekent dat concreet voor jou:

 • als je door overheidsingrijpen een deel van uw onderneming moet staken, kun je onder voorwaarden de boekwinst op bedrijfsmiddelen die je verkoopt, afboeken op bedrijfsmiddelen in een andere onderneming die je hebt of onderneming die je opstart.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

Je kunt als IB-ondernemer je onderneming onder voorwaarden fiscaal erg gunstig overdragen aan iemand anders. Als dan sprake is van een schenking, is niet of nauwelijks schenkbelasting verschuldigd op grond van de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

 

De BOR wordt in de komende jaren (al vanaf 2024) op een flink aantal punten versoberd en op een aantal punten juist weer verruimd. Zo veranderen bijvoorbeeld de vrijstellingsbedragen. Soms is het gunstig om een bedrijfsopvolging naar voren te halen (zo is de BOR bij een schenking vanaf 2025 alleen toegestaan als de verkrijger ten minste 21 jaar oud is), soms is het vanuit een fiscaal perspectief juist weer gunstig om hiermee te wachten (omdat bijvoorbeeld minder strenge eisen aan de bezitsperiode van de onderneming worden gesteld). Althans, als de planning dat toestaat. Het spreekt voor zich dat je nooit door alleen fiscale regels moet laten leiden. Je bepaalt je eigen tempo. Alleen als je toch van plan bent om je bedrijf over te dragen, is het slim om goed over het tijdstip van overdracht na te denken.

 

Wat betekent dat concreet voor jou:

 • het kan zijn dat het vervroegen of vertragen van een bedrijfsopvolging fiscaal gunstig kan uitpakken;

 • bespreek dit met je belastingadviseur: in welk jaar is in uw specifieke situatie een bedrijfsopvolging het meest gunstig, althans vanuit een fiscaal perspectief.

 

Andere maatregelen

Behalve bovenstaande maatregelen gaat nog een aantal fiscale zaken veranderen, die voor jou als IB-ondernemer belangrijk kunnen zijn.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA wordt verlaagd van 45,5% dit jaar naar 40% in 2024. De regeling kostte de overheid meer geld dan het budget was. Er zou oorspronkelijk ook een investeringsplafond worden geïntroduceerd, maar dat gaat niet door.

 

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer wordt verhoogd. Nu is die nog € 0,21 per kilometer (2023), maar wordt vanaf volgend jaar verhoogd naar € 0,23. Daarbij maakt het niet uit hoe de werknemer reist: met de auto, met de fiets of te voet.

 

Verruiming vrijstelling OV-kaart

Als je een werknemer een OV-kaart geeft, geldt het privégebruik dat die werknemer ermee kan behalen vanaf volgend jaar als een gerichte vrijstelling in de WKR. Ongeacht of je de kaart aan de werknemer ter beschikking stelt, aan hem geeft of u hem een vergoeding daarvoor geeft.

 

Wel geldt als eis dat de werknemer die OV-kaart in welke mate dan ook voor zakelijke reizen (waartoe ook woon-werkverkeer hoort) gebruikt. Dat scheelt administratief ongemak. Daardoor hoeft je niet langer in uw administratie bij te houden hoeveel de werknemer de OV-kaart privé en zakelijk gebruikt.

 

Vrije ruimte WKR

Alleen dit jaar is de vrije ruimte eenmalig uitgebreid naar 3% over de eerste € 400.000 fiscale loonsom. Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 weer 1,92%. Over het bedrag boven de € 400.000 is en blijft de vrije ruimte 1,18%. Vergeet niet om die vrije ruimte voor je personeel te benutten.

 

Lijfrenteruimte

Je mag vanaf 1 januari 2023 meer lijfrentepremies aftrekken en geld op een geblokkeerde bankspaarrekening storten. In het kader van taxplanning kan dat erg gunstig zijn. Zo is de jaarruimte over 2023 gestegen naar maximaal € 34.550 en is de reserveringsruimte uitgebreid tot tien jaar in plaats van zeven jaar.

 

Zeker voor jou als IB-ondernemer kan dat belangrijk zijn, omdat dit jaar (per 1 januari 2023) toevoegen aan de fiscale oudedagsreserves (FOR) is afgeschaft.

 

En wat nog meer wijzigingen

Er zijn nog meer veranderingen aangekondigd, die niet zozeer jou als ondernemer raken maar toch belangrijk genoeg zijn om ze te noemen:

 • tot en met 2023 kreeg je een betalingskorting als je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens betaalde. Die betalingskorting wordt met ingang van 2024 afgeschaft;

 • in de box 3-heffing zijn helaas nóg meer onduidelijkheden en onzekerheden ontstaan. Er is een grote kans dat de Hoge Raad het rechtsherstel dat geldt voor de periode tot en met 2026 in strijd met het EVRM acht. Die kans is gestegen door een advies van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad. Het is erg belang dat je – zodra je een aanslag ontvangt met daarin een box 3-heffing – dit bespreekt met je belastingadviseur. Wellicht dat die aanslag voor het box 3-gedeelte onrechtmatig is;

 • de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is met ingang van 1 juli 2023 in werking getreden. Wij raden je aan om hierover met uw pensioenadviseur in overleg te treden, want de kans is groot dat je vóór 2028 uw pensioenregelingen moet aanpassen;

 • de schenkvrijstelling eigen woning is weliswaar al per 1 januari 2023 afgeschaft, maar op grond van het overgangsrecht kan het zijn dat je dit jaar (2023!) nog een schenking uit 2022 belastingvrij mag aanvullen tot maximaal € 106.671. Dan moet dat geld wel vóór 1 januari 2025 door de begiftigde aan zijn eigen woning zijn besteed.

 

Ten slotte

Deze notitie geeft de belangrijkste wijzigingen weer die op Prinsjesdag 2023 bekend zijn gemaakt. En dan speciaal voor jou, als IB-ondernemer.

Maar het zijn algemene regels. Het spreekt voor zich dat wij graag met jou willen bespreken wat dit nu precies in uw situatie voor gevolgen met zich meebrengt.

 

Heb je nog vragen over de gevolgen voor jou? Plan een persoonlijke afspraak.

bottom of page