top of page

Privacy

Hoe wij omgaan met jouw gegevens. 

Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn over onze werkwijze en de voorwaarden waaronder wij onze diensten verlenen. Hier lees je meer over onze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING (VERSIE 2020)

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf in persoon hebben ontvangen, maar bijvoorbeeld ook via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Alle informatie die wij van u ontvangen valt onder dit Privacy Statement.

 

Daar waar gesproken wordt van Van Miert Belastingadviseurs wordt bedoeld de maatschap Van Miert Belastingadviseurs gevestigd te Goirle, hierna tevens te noemen: ‘VMB’, en daaraan gelieerde ondernemingen dan wel ondernemingen die onderdeel uitmaken van het VMB-netwerk. Onze contactgegevens zijn:

Adres:                        Tilburgseweg 16b

Postcode:                  5051 AH

Plaats:                       Goirle

Telefoon:                   +31(0)13 737 03 21

E-mail:                       info@vanmiertadviseurs.nl

 

VMB heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld:

Naam:                        Bart van Miert

Telefoon:                   +31(0)13 737 03 21 

E-mail:                       bart@vanmiertadviseurs.nl

 

VMB respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze diensten of de website gaat u

akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

 

ALGEMEEN

 

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens

 • geboortedatum en –plaats

 • geslacht

 • contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers)

 • functie van contactpersonen

 • kopie identiteitsbewijzen

 • burgerservicenummer

 • pasfoto

 • leeftijd

 • salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn

 • huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften en adviezen

 • bankrekeningnummer

 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype

 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we ervan (mogen) uitgaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 

 • communicatie en informatievoorziening;

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

 • de verbetering van onze diensten;

 • facturering en incasso.

 

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

 

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze medewerkers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenoemde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, softwareleveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting, in het bijzonder de Belastingdienst. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaar), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

 

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

 

VMB heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • gegevens kunnen worden versleuteld indien deze worden verstuurd of ontvangen;

 • toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole;

 • om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken, beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op computers, laptops en servers;

 • zorgvuldige veiligheidsprocedures gelden voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

 

Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (tenzij dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens – de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

 

SOLLICITANTEN

 

Sollicitanten

Mocht u een sollicitatiebrief aan VMB richten, dan vragen wij u expliciet om hierin niet het burgerservicenummer op te nemen, als ook om niet uw geloofsovertuiging, medische status of een (pas)foto bij te voegen. Uw sollicitatiebrief wordt gedurende de sollicitatieprocedure bewaard of maximaal 3 maanden. Dit gebeurt op beveiligde wijze en uw sollicitatiebrief wordt uitsluitend behandeld door de intern verantwoordelijke medewerker(s). Indien wij van mening zijn dat het gewenst is om uw sollicitatie langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er op dat moment geen vacatures beschikbaar zijn, maar wij deze wel verwachten, dan kunnen wij u om toestemming vragen om uw sollicitatiebrief langer te bewaren.

 

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

 

In kaart brengen websitebezoek

Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Social media

De social media buttons op deze website en e-mailberichten bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Doormiddel van deze buttons worden door VMB geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. VMB heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

 

Disclaimer

Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt VMB geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud van boodschappen zoals die door websitebezoekers via de “tell a friend” functie worden ingevoerd en doorgestuurd, aanvaardt VMB nimmer aansprakelijkheid. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt VMB eveneens geen aansprakelijkheid.

 

VMB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij VMB dan wel worden getoond met goedkeuring van de rechthebbende. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van VMB.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

 

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Bart van Miert. U kunt Bart bereiken per e-mail: bart@vanmiertadviseurs.nl.

bottom of page